Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem niniejszego Sklepu Internetowego trichopartner.pl oraz przyjmującym

zamówienie jest: Trichopartner sp. z o.o., ul. Kolejowa 43 lok U25, 01-210 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawie KRS: 0000906870, REGON: 389227831, NIP: 5272961555)

Kontakt do Sklepu: www.trichopartner.pl to:

zamowienia@trichopartner.pl oraz tel: 511 774 219

w dalszej części zwanej Sklepem.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.trichopartner.plskładania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.trichopartner.pl, dostarczania zamówionych produktów do Klienta, płatności za zakupione produkty, anulowania, zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.b2b.trichopartner.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

Komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia. Kupując w naszym sklepie akceptujesz regulamin. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych wysyłanych w celu poinformowania o aktualnych promocjach, nowych produktach etc.

5. Użytkownikami sklepu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów. Sklep czynny jest przez całą dobę, 365 dni w roku. W związku z tym również przez całą dobę można składać zamówienia.

7. W sprzedaży oferujemy produkty są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. wszystkie oferowane kosmetyki/przedmioty posiadają niezbędne certyfikaty i atesty wymagane przez przepisy prawa polskiego, dzięki czemu mogą być sprzedawane na terytorium Polski.

8. Wszystkie produkty oferowane w naszym Sklepie znajdują się fizycznie w naszym magazynie, a ich stan jest aktualizowany każdego dnia. Informacja na temat dostępności produktów może jednak ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

CENY

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Przy pełnym opisie towaru podana jest cena brutto, zawierająca obowiązującą stawkę podatku VAT (8% lub 23%). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i zachowuje ważność w chwili uiszczania płatności.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. W przypadku towarów znajdujących się w promocji bądź towarów oznaczonych jako “promocja” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Liczba towarów w cenach promocyjnych czy w cenach wyprzedaży jest ograniczona. Ceny promocyjne obowiązują przez ściśle określony odcinek czasu. Klient nie może żądać zwrotu różnicy pomiędzy ceną promocyjną a standardową, jeśli złożył zamówienie po okresie, w którym obowiązywała promocja.

4. Koszt dostawy przy zamówieniach poniżej 600zł wynosi 20 zł. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem kuriera inPost oraz DPD.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

6. Dostępne formy płatności:

a) Przelewy online

b) Blik

c) Google Pay

d) Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia towarów składa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie. Potwierdzeniem zamówienia jest wiadomość e-mail przesłana na adres podany w zamówieniu.

2. Zamówienia mogą składać osoby zarejestrowane, posiadające konto w sklepie lub osoby, które podadzą wszelkie dane potrzebne do zrealizowania transakcji.

3. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

5. Sklep realizuje zamówienia w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia lub wpłaty należności przez klienta. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jako realizacja rozumie się wysyłkę towaru do klienta.

6. Koszty dostawy towaru na terenie Polski są podane każdorazowo w podsumowaniu zamówienia. Wysyłki realizowane są za pomocą firmy kurierskiej.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub zaginięcie towaru spowodowane przez firmę kurierską. W przypadku przewoźnika wybranego przez stronę kupującą, Sklep zrzeka się wspomnianej odpowiedzialności. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera.

9. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialności za paczki niedostarczone do klienta z winy klienta (brak kontaktu, nieobecność, błędnego adresu dostawy) lub winy firmy kurierskiej, ani za przetrzymywanie paczek przez organy kontrolujące (np. urzędy celne). Firma kurierska podejmuje kilkakrotną próbę doręczenia przesyłki. Jeśli nie zostanie ona doręczona z wyżej wymienionych powodów, paczkę uważa się za dostarczoną.

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie produktu w formie ustnej, pisemnej bądź za pośrednictwem poczty i formularzy elektronicznych.

2. Przy składaniu reklamacji bądź zapytania należy powoływać się na numer zamówienia lub podać dane umożliwiające identyfikację Klienta.

3. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletu informacji. Udzielenie odpowiedzi może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zgłoszenie bądź reklamacja.

4. Zwrot możliwy jest tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków wymaganych w Regulaminie.

5. Zwrotu płatności do donywanych kartą dokonujemy na ten sam rachunek z którego była transakcja pierwotna.

6. Klient zobowiązany jest do przesłania opakowania z produktem w nienaruszonym stanie, paragon lub fakturę stwierdzającego zakup danego produktu oraz wypełnionego formularza zwrotu w przeciągu 30 dni od daty dokonania zakupu. Reklamacje i zwroty bez przesłanych dokumentów potwierdzających zakup nie będą rozpatrywane.

7. Zgłoszenie reklamacji przyjmowane jest drogą mailową: zamowienia@trichopartner.pl. Zwroty przyjmowane są na adres: Trichopartner, ul. Kolejowa 43 lok U25, 01-210 Warszawa.

8. Kwota zwrotu to kwota za produkt pomniejszona o koszty przesyłki i koszty operacyjne tj. koszty związane z przygotowaniem towaru do wysyłki.

9. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji/zwrotu pieniądze zostaną zwrócone przelewem na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu w ciągu 14 dni roboczych.

10. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z póź.zm.), Sprzedawca informuje, że Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Decyduje data nadania przesyłki przez Klienta. Szczegółową procedurę regulują Warunki odstąpienia od Umowy.

11. Zwracany towar należy odesłać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna na adres podany w niniejszym regulaminie. Klient zobowiązany jest do odesłania opakowania z produktem w nienaruszonym stanie.

12. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stanowią procedury reklamacyjnej i nie wyłączają ani nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub z tytułu gwarancji jakości (w zakresie towarów objętych gwarancją jakości). Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub z tytułu gwarancji jakości (w zakresie towarów objętych gwarancją jakości).

13. Na podstawie Art. 38 pkt.5 kodeksu o prawach konsumenta – ze względów higienicznych, otwarty kosmetyk nie podlega zwrotowi.

14. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokonuje zwrotu należności za zakupiony towar i przesyłkę poniesionych przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w podpunkcie Regulaminu: Zwroty płatności i nadpłaty.

15. Nie wysyłamy pieniędzy kurierem.

16. Strony ponoszącej koszty przesyłki w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy.

17. Płatności za zakupiony towar dokonywane są za pomocą platform tPay, Elavon, mBank PayNow, PayU.

18. Klient dokonujący wpłaty akceptuje regulamin operatora płatności tPay, Elavon, mBank PayNow, PayU.

PŁATNOŚCI 

1. Zapłata następuje po złożeniu zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu wpłaconej kwoty na konto Sklepu.

2. Płatność kartą – Sklep akceptuje karty Visa oraz karty MasterCard. Należność wynikająca z transakcji jest pobierana z karty w chwili realizacji zamówienia po akceptacji dokonanej przez Sklep. Informacja o przyjęciu zamówienia zostanie Klientowi przesłana e-mailem.

3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pomocą i na stronach firm pośredniczących w internetowych transakcjach płatniczych, czyli tPay i mBank PayNow.

4. Rozliczenia na stronie transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tPay, Elavon, mBank PayNow.

ZWROTY PŁATNOŚCI

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności kartą, zwrot następuje na ten sam rachunek z którego wykonana była transakcja pierwotna. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu lub pisemnie na adres pocztowy Sklepu.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

POUFNOŚĆ

1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone tylko i wyłącznie dla firmy Instytut Trychologii. Ograniczone są do niezbędnego minimum i służą jedynie do identyfikacji kupujących i poprawnego przebiegu procesu realizacji zamówień. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz do uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Pytania

Wszyscy Klienci mogą liczyć na naszą pomoc i serwis. Wszelkie pytania, uwagi, propozycje, prosimy kierować na adres email otrzymany w mailu potwierdzającym zamówienie.

 

Regulamin Programu Lojalnościowego

I. WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin definiuje zasady działania oraz warunki udziału w Programie Lojalnościowym organizowanym przez Trichopartner sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 43 lok U25, 01-210 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000906870, REGON: 389227831, NIP: 5272961555. Kontakt do Sklepu: www.trichopartner.pl, e-mail: zamowienia@trichopartner.pl, tel: 511 774 219.

Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje od dnia 10 czerwca 2024 roku dla klientów dokonujących zamówień w sklepie trichopartner.pl

Program umożliwia Klientom Organizatora, kupującym za pomocą Sklepu Internetowego produkty oferowane w Sklepie Internetowym, zdobycie Punktów Lojalnościowych, które następnie mogą wymienić na Nagrody na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizator oświadcza, że niniejszy Regulamin jest stale dostępny na stronie trichopartner.pl w zakładce Regulamin, w sposób, który zapewnia jego uzyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdym momencie.

II. DEFINICJE

Poniższym wyrażeniom użytym w treści Regulaminu nadano następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Program Lojalnościowy/Program – program organizowany przez Organizatora przeznaczony dla Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym, umożliwiający zbieranie Punktów Lojalnościowych oraz późniejszą ich wymianę na Produkty cyfrowe dostępne po zalogowaniu do Konta Klienta w zakładce MOJE PUNKTY;
 • Organizator/Usługodawca – Trichopartner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 43 lok U25, 01-210 Warszawa, KRS: 0000906870, REGON: 389227831, NIP: 5272961555, e-mail: zamowienia@trichopartner.pl, tel: 511 774 219;
 • Sklep Internetowy – platforma służąca do zakupu produktów oferowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem www.trichopartner.pl;
 • Punkty Lojalnościowe/Punkty – punkty możliwe do zbierania w Programie Lojalnościowym przyznawane za zakup produktów;
 • Nagroda – Produkt cyfrowy; informacja o rodzaju oraz dostępności nagród publikowana będzie na stronie internetowej wraz z przelicznikiem ich wartości w Punktach;
 • Uczestnik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zarejestrowała Konto w Sklepie Internetowym;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.);
 • Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Organizatora dotyczących danego Uczestnika;

III. UCZESTNICY

Uczestnikiem niniejszego Programu może być osoba fizyczna, która:

 1. Ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. Ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Założyła Konto w Sklepie Internetowym i występuje jako konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 4. Zapoznała się z niniejszym Regulaminem.

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • posiadanie komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu;
 • włączenie, tzw. ciasteczek i skryptu Java;
 • zainstalowanie przeglądarki Firefox w wersji 29.0 lub nowszej, Chrome w wersji 33 lub nowszej, Opera w wersji 13 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej.

W celu uczestnictwa w Programie (zawarcia umowy o przystąpienie do Programu) należy założyć Konto w Sklepie Internetowym oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i wyrażeniu zgody na jego postanowienia.

Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim ani korzystać z Programu dla zakupu Produktów cyfrowych w celach ich dalszej odsprzedaży.

IV. PUNKTY

Organizator przyznaje Punkty za zakup Produktów opisanych w Sklepie Internetowym, według przelicznika widocznego na karcie koszyka w momencie składania zamówienia;

Punkty nie mogą być wymienione na pieniądze ani nie są pieniądzem elektronicznym. Punkty są ważne przez okres 6 miesięcy od dnia ich przyznania.

V. NAGRODY

Zebrane Punkty można wymieniać na Produkty cyfrowe, dostępne w zakładce Moje punkty w Sklepie Internetowym. Informacje na temat dostępnych Nagród publikowane są na stronie Moje punkty, natomiast przelicznik punktowy publikowany jest na stronie koszyka.

VI. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Uczestnik może zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@trichopartner.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail (jeżeli reklamacja składana jest drogą elektroniczną) oraz dokładny opis sytuacji będącej podstawą reklamacji.

Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie, w jakiej reklamacja została złożona.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiany przepisów prawa lub zmiany w funkcjonowaniu Programu. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail: zamowienia@trichopartner.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Programu, Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@trichopartner.pl lub telefonicznie pod numerem: 511 774 219.

 

0

Cieszymy się, że chcesz do nas dołączyć!

Zarejestruj się

Jeśli reprezentujesz klinikę lub salon, mamy dla Ciebie specjalną ofertę.
Dowiedz się więcej o programie partnerskim.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trichopartner 
sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 43/U25, w celu otrzymywania informacji marketingowych na adres e‑mail.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.


Dołącz za pomocą: